Hyresvärdens uppsägning av lokalhyreskontrakt för villkorsändring

Oavsett om du som fastighetsägare innehar hyresrätter för bostadsändamål eller kommersiella lokaler kan vi på Creo Advokater bistå dig. Här ger vi dig mer information om vad som gäller för uppsägning av lokalhyreskontrakt för villkorsändring.

Kontakta oss

Hur gör man för att ändra villkoren i ett lokalhyreskontrakt?

För att ändra hyresvillkor i ett lokalhyresavtal måste parterna komma överens om förändringarna. Detta kan ske genom en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst i ett nytt hyresavtal eller ett tillägg till det gällande avtalet och utan att det behövs en uppsägning av det befintliga hyresavtalet. Om parterna inte kan komma överens om nya hyresvillkor för förlängning av hyresavtalet krävs det dock att en korrekt uppsägning av det befintliga hyresavtalet genomförs. Uppsägning av lokalhyresavtal för villkorsändring innebär att hyresvärden/hyresgästen säger upp avtalet för att kunna få till stånd en ändring av avtalsvillkoren, till exempel hyran.

Här listar vi viktiga saker att tänka på i utformandet av uppsägningen:

1. Uppsägningen ska vara skriftlig.

2. Adresserad till rätt hyresgäst

Särskilt med restauranger finns ibland flera överlåtelser och skillnad mellan angivet namn på restaurangen och den juridiska person som är hyresgäst. Samtidigt har nytt hyresavtal inte upprättats och missar kan ha skett vid uppdatering av hyressystemet. Förvånansvärt ofta så sänds uppsägningar till fel juridisk person.

3. Det ska vara tydligt vilka villkor som ändras.

Antingen ska förslag till ett nytt hyresavtal bifogas eller så ska det tydligt framgå vilka villkor som begärs av hyresvärden/hyresgästen. Det ska i princip vara möjligt för motparten att acceptera eller förkasta det föreslagna avtalet med de nya villkoren direkt vid mottagandet av uppsägningen.

4. Rätt uppsägningsdatum

Det är nödvändigt att uppsägning av hyresavtalet sker till rätt tidpunkt. Beakta att uppsägningen ska delges motparten före den uppsägningstid som gäller för att uppsägning ska anses skett i tid.

5. Avsändare måste framgå

Det måste tydligt framgå vem som sagt upp hyresavtalet. Uppsägningen bör undertecknas av samtliga hyresvärdar (om det finns flera). Om ombud används ska det framgå vem den som undertecknar företräder.

6. Hänskjutning till hyresnämnden

Vid hyresvärdens uppsägning ska uppsägningen innehålla en underrättelse om att hyresgästen kan hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling inom 2 månader från delgivningen av uppsägningen om hyresgästen motsätter sig villkorsändringen. Underrättelsen är ett formkrav för uppsägningens giltighet och det gäller strikta regler för underrättelsens innehåll.

Om frågan hänskjuts till hyresnämnden kan nämnden bistå hyresvärden och hyresgästen med medling mellan parterna i syfte att parterna ska nå ett nytt avtal. Om någon av parterna yrkar det kan nämnden yttra sig i frågor som: hyresgästens rätt till uppskov med avflyttning, lokalens marknadshyra samt giltigheten avseende uppsägningen.

7. Skickad i rätt tid

Uppsägningen ska nå motparten innan uppsägningstiden börjar löpa. Huvudregeln är att uppsägningstiden är 9 månader innan hyresperiodens slut, undantag från detta kan föreligga, t ex om längre uppsägningstid avtalats eller om det är ett hyresavtal på bestämd tid kortare än 9 månader.

8. Delgivning

Uppsägningen måste delges motparten. Det är även viktigt för att det ska gå att bevisa när uppsägningen mottogs och om hänskjutning till hyresnämnden skett inom rätt tid. Om hyresgästen inte hänskjuter frågan till hyresnämnden inom tidsfristen måste hyresgästen antingen acceptera de av hyresvärden begärda hyresvillkoren för förlängning eller avflytta från lokalen utan rätt till ersättning med anledning av indirekt besittningsskydd. Om uppsägningen inte delges inom rätt tid blir uppsägningen ogiltig.

9. Indirekt besittningsskydd

En hyresgäst har indirekt besittningsskydd om hyresförhållandet (den tid hyresgästen totalt har hyrt lokalen) har varat längre än nio månader och det inte finns någon överenskommelse om att hyresgästen avstår från besittningsskyddet.

Om hyresvärden säger upp hyresavtalet för villkorsändringar som inte är skäliga, till exempel om en oskälig hyra begärs, innebär besittningsskyddet att hyresvärden kan komma att bli skyldig att betala ersättning, skadestånd till hyresgästen om förlängning av hyresavtalet inte kan uppnås. Minimiskadeståndet är då ett belopp som motsvarar lokalens totalårshyra. Vanligtvis utgår man från förra årets kostnader för att bestämma minimiskadeståndet. Om hyresgästen har andra förluster som kan bevisas kan hyresvärden även bli skadeståndsskyldig för dessa. I princip ska all skada som hyresgästen drabbas av med anledning av upphörandet ersättas av hyresvärden.

Sammanfattningsvis är uppsägning, avtalsförhandling och prövning komplicerat och juridisk expertis krävs.

Tänk på att när en uppsägning väl är gjord kan denna i sig inte ändras och felaktigheter kan få långtgående och oönskade konsekvenser. Det är alltid bra att vara ute i god tid innan en uppsägning för ändrade hyresvillkor ska göras. Det bästa är vanligen att försöka förhandla och komma överens om villkoren för förlängning av hyresavtalet med motparten redan innan man behöver säga upp för villkorsändring.

Vi på Creo Advokater är experter inom detta område, tag kontakt med oss på Creo@creoadvokater.se eller på telefon: 08-562 403 40.

Kontakta oss

Hur vi hjälper dig

Första kontakten sker per telefon eller e-post

Du ringer eller skickar e-post till någon av våra jurister och berättar om ditt problem. Vi bokar tillsammans in en tid för inledande samtal, antingen på advokatbyrån eller hos dig i dina lokaler.

Inledande samtal hos oss eller hos dig

Vi träffas för ett förutsättningslöst möte. Syftet är att vi ska förstå dig, din verksamhet och vad du behöver hjälp med. Vi informerar dig även om våra villkor och arbetssätt. När vi har bildat oss en uppfattning om ditt problem ger vi dig konkreta förslag på hur vi kan lösa det.

Rättsskydd

Om du har en företagsförsäkring så har du oftast så kallat rättsskydd genom den. Det betyder att du kan få dina rättsliga kostnader ersatta av ditt försäkringsbolag om du hamnar i en tvist. Vanligtvis täcker rättsskyddet det mesta av rättegångskostnaderna, till exempel ombudskostnader och kostnader för att ta fram nödvändig bevisning. För den som förlorar en rättslig process i domstol kan rättsskyddet även omfatta motpartens rättegångskostnader. Vi hjälper dig att kontrollera villkoren för din rättsskyddsförsäkring och ansöker om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

Kontakta oss
Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?
Jörn Liljeström, Grundare

Kontakta oss

Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
  Se de allmänna villkoren som gäller vid anlitande av oss.


  • Växel Creo Advokater
   08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm

  Hur vi arbetar

  Vi hjälper dig och ditt företag med praktiskt användbar rådgivning och effektiva åtgärder. Internt utvecklar vi hela tiden vår kompetens och stärker varandra. Vi arbetar effektivt i team med ett stort mått av hjälpsamhet och omtanke både internt och i förhållande till dig som klient. I ett yrke där man behöver skapa goda lösningar är det viktigt att vi som hjälper dig trivs och att vår fulla potential kan tas till vara. Det är så vi tar hand om våra klienter på bästa sätt. Med lite extra omtanke.

  Jörn Liljeström

  Advokat/Partner
  • Kontakt
  • Om Jörn

  Jörn tog sin juristexamen vid Lunds universitet 1992. Efter tingsmeritering vid Huddinge tingsrätt har han som verksam inom HSB varit ombud för i huvudsak fastighetsägare i civilrättsliga tvister och fört deras talan i hela landet. Från 2003 har han fortsatt med tvistemålshantering m.m. på advokatbyrå.

  Kontakta Jörn när ni behöver ombud i rättegång eller för att förebygga och lösa tvister inom det civilrättsliga området, inklusive allt som berör delägare och styrelser i bolag och bostadsrättsföreningar. 

  Victoria Fridén

  Advokat/ Partner
  • Kontakt
  • Om Victoria

  Victoria har sedan hon tog sin juristexamen vid Stockholms universitet arbetat på jurist- och advokatbyråer innan hon blev partner på Creo Advokater.

  Victoria biträder både företag och privatpersoner i rättsliga ärenden och är särskilt specialiserad inom familjerättens område (bl.a. upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, bouppteckning vid dödsfall, arvskiftes- och gåvohandlingar m.m.). Vidare biträder hon ofta klienter i arvsrättsliga tvister och i vårdnadsmål samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

  Victoria biträder även företag och privatpersoner i andra civilrättsliga mål i domstol, t.ex. vid fordringstvister.

  Kontakta Victoria om du har ett ärende där du önskar ha en advokat som ger sitt yttersta för att tillvarata dina rättigheter.

  Daniel Edström

  Advokat
  • Kontakt
  • Om Daniel

  Daniel tog sin juristexamen från Uppsala universitet 2001 och innehar certifikat i internationell och komparativ rätt från Tilburg University (1999). Efter examen arbetade han som bolagsjurist inom bl a telekom och för Stockholms Stadsmission. Sedan 2008 har han varit verksam på advokatbyrå. 

  Daniel har stor erfarenhet av juridisk rådgivning och processföring i domstol. Han biträder löpande alla typer av klienter inom civilrättens område, med tyngdpunkt på affärsjuridik, fastighets- och entreprenadrätt samt tvistelösning av olika slag. 

  Välkommen att kontakta Daniel för effektiv rådgivning och vid behov av advokat för en rättslig tvist.

  Carl-Johan Wärn

  Jurist
  • Kontakt
  • Om Carl-Johan

  Carl-Johan har flerårig erfarenhet av tvistlösning och processföring från Stockholms tingsrätt och affärsjuridisk byrå.

  Han har särskild erfarenhet av entreprenad och tvister mellan företag. Carl-Johan har även en pol. kand. i offentlig förvaltning och hjälper till vid upphandlingar.

  Kontakta Carl-Johan för juridisk rådgivning och särskilt om ditt företag har problem med att få betalt.

  Frida Ristner

  Jurist
  • Kontakt
  • Om Frida

  Frida har en kandidatexamen i internationell rättsvetenskap från Örebro Universitet och en master från Stockholms Universitet i Europeisk ekonomisk rätt där hon specialiserat sig på konkurrensrätt.

  Frida har under sina studier arbetat deltid som assistent på advokatbyrå och har många års erfarenhet inom servicebranschen.

  Kontakta Frida om du har allmänna frågor kring administrationen eller ditt ärende.

  Jacob Wallroth

  Jurist
  • Kontakt
  • Om Jacob

  Jacob har en svensk juristexamen och en master i affärsjuridik från Turins universitet. Han har tidigare varit verksam vid Göteborgs tingsrätt och Utrikesdepartementet. På Creo arbetar han med tvistlösning och är särskilt inriktad på fastighetsrätt och byggfrågor.

  Tveka inte att höra av dig till Jacob för juridisk rådgivning.

  Saga Jönsson

  Paralegal
  • Kontakt
  • Om Saga

  Saga studerar på juristprogrammet i Uppsala samtidigt som hon jobbar deltid hos oss på Creo Advokater med allt från att ta hand om klientbesök till informationsinhämtning och utredningar. 

  sv_SESvenska