Störande hyresgäster

Här listar vi de steg som en hyresvärd måste vidta och saker att tänka på vid störande hyresgäster
Kontakta oss

6 steg för att komma tillrätta med störande hyresgäster

När någon stör andra boende gäller det för hyresvärden att agera snabbt och korrekt för att skydda de som utsätts för störningarna. Nedan följer en checklista på de viktigaste åtgärderna för hyresvärden.

Ni behöver anlita juridiskt ombud vid uppsägning och förverkande. Det är alltför lätt att göra misstag som leder till att uppsägningen misslyckas och störningarna kan fortsätta. 

1. Ta reda på om störningarna är tillräckligt allvarliga

Störningarna måste vara så allvarliga att de försämrar andras bostadsmiljö så mycket att det inte ska behöva tålas. Att en granne renoverar sin lägenhet på normalt sätt är sådant som måste tålas. Man måste också tåla att grannarna ibland har fest, duschar och spolar oregelbundna tider, har barn som bullrar och annat som tillhör ett normalt liv. Våldsamt eller hotfullt beteende mot andra hyresgäster eller allvarliga störningar nattetid är sådant som aldrig behöver tålas.

2. Skicka en rättelseanmodan

Hyresvärden ska skicka en tillsägelse till hyresvärden att ändra sitt beteende omgående. Det är viktigt att den störande får klart för sig vad som är fel och förstår att detta måste upphöra. Det är först om det går att bevisa att störningarna fortsätter som uppsägning kan ske. Rättelseanmodan kan delges på förenklat sätt men man ska göra vad man kan för att hyresgästen ska förstå situationen och ändra beteendet.

Vid rättelseanmodan gäller det att tänka på detaljer. Den tid som hyresgästen har på sig att svara måste anges. Om tidsfristen glöms bort måste rättelsen göras om vilket innebär att du som hyresvärd förlorar tid. Det måste också tydligt framgå vilken lägenhet som avses.

Delgivning kan som exempel göras genom personlig överlämning till hyresgästen eller genom rekommenderat brev. 

Efter rättelseanmodan är det viktigt att anteckna tid och hur allvarliga störningar är samt be grannar att göra detsamma. Detta för att ha bevis för de störningar som förekommit.

3. Kontakta socialtjänsten

Om det är fråga om förverkande av en bostadshyresgäst måste i regel socialtjänsten underrättas innan uppsägningen.

4. Delgivning av uppsägning

Man måste vara helt säker på att hyresgästen får en uppsägning, uppsägningen måste därför delges till hyresgästen. Delgivning kan ske personligen eller genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Det behövs bevisning om när uppsägningen delgivits. 

5. Håll isär vanlig uppsägning till avtalstidens utgång och uppsägning på grund av förverkande

Olika regler gäller för uppsägning till avtalstidens utgång och omedelbar uppsägning på grund av att hyresrätten förverkats. Det är ett viktigt vägval som är beroende av situationen. Vi hjälper er att välja det som är optimalt i den situation ni befinner er i.

Vid störningar ser vi över vilka möjligheter det finns att hitta alternativa förverkandegrunder, som t ex bristande betalning, andrahandsupplåtelse, samlarbeteende och vägrat tillträde.

6. Att ta frågan till domstol eller inte

Att väcka talan i domstol och gå igenom en hel rättsprocess kan kännas jobbigt, tidskrävande och dyrt. Vi på Creo Advokater hjälper er att ta fram snabbare lösningar genom förhandling och i vissa fall även genom att erbjuda avflyttningsersättning.

Har ni problem med störande hyresgäster i ert hus?

Vi på Creo Advokater hjälper er att snabbt och effektivt sätta stopp för störningarna så att ni kan få ett tryggt och lugnt bostadshus igen.

Kontakta oss

Hur vi hjälper dig

Första kontakten sker per telefon eller e-post

Du ringer eller skickar e-post till någon av våra jurister och berättar om ditt problem. Vi bokar tillsammans in en tid för inledande samtal, antingen på advokatbyrån eller hos dig i dina lokaler.

Inledande samtal hos oss eller hos dig

Vi träffas för ett förutsättningslöst möte. Syftet är att vi ska förstå dig, din verksamhet och vad du behöver hjälp med. Vi informerar dig även om våra villkor och arbetssätt. När vi har bildat oss en uppfattning om ditt problem ger vi dig konkreta förslag på hur vi kan lösa det.

Förlikning – ni kommer överens i godo

Om man kommer överens kan en process i domstolen undvikas. Det är ofta bra om man vill fortsätta göra affärer tillsammans i framtiden. Vi förhandlar för dig så att du får en affärsmässig överenskommelse. På så vis sparar du tid och pengar, både nu och framöver.

Domstolsprocessen

Om man inte kommer överens kan domstolen avgöra vem som har rätt. Domstolen kallar till möte och parterna lägger fram sin bevisning. Att processa i domstol är komplicerat och kräver ofta specialistkompetens. Vi har tidigare arbetat på domstol och vet hur domare tänker.

Rättsskydd

Om du har en hemförsäkring eller en företagsförsäkring så har du oftast så kallat rättsskydd genom den. Det betyder att du kan få dina rättsliga kostnader ersatta av ditt försäkringsbolag om du hamnar i en tvist. Vanligtvis täcker rättsskyddet det mesta av rättegångskostnaderna, till exempel ombudskostnader och kostnader för att ta fram nödvändig bevisning. För den som förlorar en rättslig process i domstol kan rättsskyddet även omfatta motpartens rättegångskostnader. Vi hjälper dig att kontrollera villkoren för din rättsskyddsförsäkring och ansöker om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

Kontakta oss
Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?
Jörn Liljeström, Grundare

Kontakta oss

Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
  Se de allmänna villkoren som gäller vid anlitande av oss.


  • Växel Creo Advokater
   08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm

  Hur vi arbetar

  Vi hjälper dig och ditt företag med praktiskt användbar rådgivning och effektiva åtgärder. Internt utvecklar vi hela tiden vår kompetens och stärker varandra. Vi arbetar effektivt i team med ett stort mått av hjälpsamhet och omtanke både internt och i förhållande till dig som klient. I ett yrke där man behöver skapa goda lösningar är det viktigt att vi som hjälper dig trivs och att vår fulla potential kan tas till vara. Det är så vi tar hand om våra klienter på bästa sätt. Med lite extra omtanke.

  Jörn Liljeström

  Advokat/Partner
  • Kontakt
  • Om Jörn

  Jörn tog sin juristexamen vid Lunds universitet 1992. Efter tingsmeritering vid Huddinge tingsrätt har han som verksam inom HSB varit ombud för i huvudsak fastighetsägare i civilrättsliga tvister och fört deras talan i hela landet. Från 2003 har han fortsatt med tvistemålshantering m.m. på advokatbyrå.

  Kontakta Jörn när ni behöver ombud i rättegång eller för att förebygga och lösa tvister inom det civilrättsliga området, inklusive allt som berör delägare och styrelser i bolag och bostadsrättsföreningar. 

  Victoria Fridén

  Advokat/ Partner
  • Kontakt
  • Om Victoria

  Victoria har sedan hon tog sin juristexamen vid Stockholms universitet arbetat på jurist- och advokatbyråer innan hon blev partner på Creo Advokater.

  Victoria biträder både företag och privatpersoner i rättsliga ärenden och är särskilt specialiserad inom familjerättens område (bl.a. upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, bouppteckning vid dödsfall, arvskiftes- och gåvohandlingar m.m.). Vidare biträder hon ofta klienter i arvsrättsliga tvister och i vårdnadsmål samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

  Victoria biträder även företag och privatpersoner i andra civilrättsliga mål i domstol, t.ex. vid fordringstvister.

  Kontakta Victoria om du har ett ärende där du önskar ha en advokat som ger sitt yttersta för att tillvarata dina rättigheter.

  Daniel Edström

  Advokat
  • Kontakt
  • Om Daniel

  Daniel tog sin juristexamen från Uppsala universitet 2001 och innehar certifikat i internationell och komparativ rätt från Tilburg University (1999). Efter examen arbetade han som bolagsjurist inom bl a telekom och för Stockholms Stadsmission. Sedan 2008 har han varit verksam på advokatbyrå. 

  Daniel har stor erfarenhet av juridisk rådgivning och processföring i domstol. Han biträder löpande alla typer av klienter inom civilrättens område, med tyngdpunkt på affärsjuridik, fastighets- och entreprenadrätt samt tvistelösning av olika slag. 

  Välkommen att kontakta Daniel för effektiv rådgivning och vid behov av advokat för en rättslig tvist.

  Carl-Johan Wärn

  Jurist
  • Kontakt
  • Om Carl-Johan

  Carl-Johan har flerårig erfarenhet av tvistlösning och processföring från Stockholms tingsrätt och affärsjuridisk byrå.

  Han har särskild erfarenhet av entreprenad och tvister mellan företag. Carl-Johan har även en pol. kand. i offentlig förvaltning och hjälper till vid upphandlingar.

  Kontakta Carl-Johan för juridisk rådgivning och särskilt om ditt företag har problem med att få betalt.

  Frida Ristner

  Jurist
  • Kontakt
  • Om Frida

  Frida har en kandidatexamen i internationell rättsvetenskap från Örebro Universitet och en master från Stockholms Universitet i Europeisk ekonomisk rätt där hon specialiserat sig på konkurrensrätt.

  Frida har under sina studier arbetat deltid som assistent på advokatbyrå och har många års erfarenhet inom servicebranschen.

  Kontakta Frida om du har allmänna frågor kring administrationen eller ditt ärende.

  Jacob Wallroth

  Jurist
  • Kontakt
  • Om Jacob

  Jacob har en svensk juristexamen och en master i affärsjuridik från Turins universitet. Han har tidigare varit verksam vid Göteborgs tingsrätt och Utrikesdepartementet. På Creo arbetar han med tvistlösning och är särskilt inriktad på fastighetsrätt och byggfrågor.

  Tveka inte att höra av dig till Jacob för juridisk rådgivning.

  Saga Jönsson

  Paralegal
  • Kontakt
  • Om Saga

  Saga studerar på juristprogrammet i Uppsala samtidigt som hon jobbar deltid hos oss på Creo Advokater med allt från att ta hand om klientbesök till informationsinhämtning och utredningar. 

  sv_SESvenska